Hoe komt de koop tot stand?

Mondeling akkoord

Als verkoper en koper het, mondeling, eens zijn over de belangrijkste zaken - onder andere prijs, overdrachtsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken -, dan leg je de afspraken vast in een koopovereenkomst.

Koopovereenkomst

Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot stand. Dit vloeit voort uit de Wet Koop onroerende zaak en heet formeel het schriftelijkheidsvereiste. Een mondelinge of per e-mail bevestigde afspraak is dus niet voldoende.

Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Als je deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet je dit meenemen in de onderhandelingen. Als koper krijg je niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Koper en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt.

Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

Financieringsvoorbehoud

Dit houdt in dat de koop kan worden ontbonden als binnen een bepaalde termijn, meestal 5 á 6 weken, de koper de financiering van de woning niet rond krijgt.

Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring

Dit houdt in dat de koop kan worden ontbonden als de uitkomst van de bouwkundige keuring negatief is. Om discussie achteraf te voorkomen wordt vaak geadviseerd om de bouwkundige keuring voor het tekenen van de koopakte uit te laten voeren.

3 dagen bedenktijd

Nadat de koop is gesloten, heeft de particuliere koper 3 dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kan de koper de koopovereenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. De termijn begint te lopen om 00.00 uur van de dag nadat koper een exemplaar van de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Minimaal 2 van de 3 dagen moeten niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan wordt de bedenktijd verlengd tot en met de eerstvolgende dag die dat niet is. De verkoper heeft geen bedenktijd.

Wil je meer informatie over de onderhandeling? Kijk dan bij één van de volgende vragen die hier betrekking op hebben:

Koopakte laten opmaken door notaris

Wil je er zeker van zijn dat alles goed op papier staat? Laat dan een koopovereenkomst opmaken door Nationale Notaris

© Winky 2020